A weboldal további használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információ: Adatvédelmi Nyilatkozat

VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS

Általános tájékoztató

Kérjük figyelj rá, hogy oldalunkon kétféle terméket találhatsz, melyekre különböző elállási jog gyakorolható:

1.) Előre gyártott termékek

Ilyen termékek például a 3D nyomtatáshoz használt anyagokról készült mintadarabok. Ezekre az elektronikus kereskedelemben általánosan megszokott elállási jog vonatkozik (14 napos elállás). Erről részletesebben a "jog nyelvén" a lentebbi Fogyasztói tájékoztató I., II., III. pontjában olvashatsz.

2.) Egyedi termékek

Ilyen minden:

• a termékoldalakon a kiválasztott termék paraméterek által megrendelt termék

• az űrlapunkon vagy egyéb kapcsolat felvételi módon beküldött kérésre készített termék

• a honlapon található 3D-s termék konfigurátor segítségével a 3D-s modellekből létrehozott termék

Ezekre az elektronikus kereskedelemben ritkábban előforduló elállási jog kizártsága vonatkozik (nem vonatkozik rá a 14 napos indoklás nélküli elállás). Erről részletesebben a "jog nyelvén" a lentebbi Fogyasztói tájékoztató IV. pontjában olvashatsz.

Miért nem vonatkozik az elállási jog az egyedi termékekre?
Ha egy értékesítő elfogadná az elállási jog gyakorlását a kizárólag a te számodra értékkel bíró egyedi jellegű termékre, akkor azt már nem lehetne más számára értékesíteni úgy, mint azt az előre gyártott tömegtermékeknél teszik.Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapjánI. Elállási jog

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1029 Budapest, Ördögárok út. 83.; info@manubim.com

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: manuBIMsoft Kft.

Cím: 1029 Budapest, Ördögárok út. 83.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

______________________

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Nyilatkozat-minta letöltése:

Elállási nyilatkozat-minta (pdf)


II. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.III. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.IV. Az elállási jog kizártsága

Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” pontban meghatározottak esetén, azaz:

„olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy:

• a termékoldalakon a kiválasztott termék paraméterek által megrendelt termékek és az

• űrlapunkon vagy egyéb kapcsolat felvételi módon beküldött kérésre készített termékek és a

• honlapon található 3D-s termék konfigurátor segítségével a 3D-s modellekből létrehozott egyedi termékek

nem előre gyártott termékek.

Eladó ezeket kizárólag az Ön kérésére gyártja le 3D-s nyomtatók segítségével, amennyiben az Ön ajánlatát elfogadta. Így ezen termékek rendelése esetén Ön nem gyakorolhatja elállási jogát.

Kiszállítás esetén, amennyiben Ön elégedetlen a kapott termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Eladó felé az info@manubim.com címen. Eladó köteles megrendelő panaszára két (2) munkanapon belül érdemben reagálni.

Amennyiben Eladó - a Minőségpolitikája szerint - a terméket hibásnak tekinti a megrendelést maradéktalanul újragyártja vagy visszafizeti a termék és szállítás árát.