A weboldal további használatával elfogadod a cookie-k használatát. További információ: Adatvédelmi Nyilatkozat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

manubim.hu és manubim.com

(Hatályos: 2024.06.15-től)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fogyasztói tájékoztatóÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKI. Preambulum

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 


II. Impresszum, fogalmak, jogszabályok

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Cím: manuBIMsoft Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.
Levelezési cím: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-980722
Adószám: 23839429-2-41
EU Adószám: HU23839429
E-mail: info@manubim.com
Honlap: www.manubim.hu és www.manubim.com
Telefonszám: +36 70 776-2622
Kedvezményezett bankja: CIB Bank Zrt.
Kedvezményezett számlaszáma – Forint (HUF): 10700244-70537570-51100005
IBAN kód: HU42 1070 0244 7053 7570 5110 0005
Kedvezményezett számlaszáma – Euro (EUR): 10700244-70537570-50000005
IBAN kód: HU97 1070 0244 7053 7570 5000 0005
BIC(SWIFT) kód: CIBHHUHB
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56180

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: ShopRenter.hu Kft.
Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Elérhetőség: +36-1/234-5012, info@shoprenter.hu

Fogalmak

3D-s termék konfigurátor 3D-s digitális fájl megjelenítésére és módosítására használt alkalmazás
3D modell: digitális fájl virtuális megjelenítése a 3D termék konfigurátorban
3D nyomtatott termék: 3D-s modell fizikai megvalósítása 3D nyomtató használatával
Digitális előnézet: 3D-s modell szoftver segítségével előállított képe (nem valós fénykép)
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: www.manubim.hu vagy www.manubim.com weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • - 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • - 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • - 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
 • - 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;
 • - 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
 • - 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
 • - 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
 • - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • - A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

 


III. Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 


IV. A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 


V. Árak

Az árak különböző pénznemekben tekinthetők meg (EUR, HUF), amit a fejlécben lehet beállítani. A fizetések Euróban (EUR) vagy magyar forintban (HUF) teljesíthetők. Kérjük figyeljen rá, hogy a számlát ennek megfelelő pénznemben fogjuk kiállítani. Az árak tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 3D-s termék konfigurátorban a 3D-s modell tulajdonságainak, paramétereinek változtatása közben a termék ára változhat. A termék ára függhet a kiválasztott 3D nyomtatási anyagtól a 3D-s modell (termék) méretétől, térfogatától és a felületkezelés típusától.

 


VI. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

- Telefon: +36 70 776 2622
- Internet cím: www.manubim.hu vagy www.manubim.com
- E-mail: info@manubim.com

Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadja vagy megküldi e-mail-ben. Az Eladó jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

1.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

2.) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a.) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • b.) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • c.) ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 • d.) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • e.) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 • f.) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 • g.) a testület döntésére irányuló indítványt,
 • h.) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ és elérhetőségeik itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 


VII. Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 


VIII. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások, 3D modellek engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: manuBIMsoft Kft (illetve szerződéses partnerei).

 


IX. Az átdolgozás joga

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 29. § értelmében a jogtulajdonos engedélyt ad arra, hogy a weboldalon található 3D-s termék konfigurátor segítségével Vevő átdolgozza a 3D modelleket. Az engedély kizárólag abból a célból lett megadva, hogy Vevő az átdolgozott 3D-s modellt Eladótól 3D-s nyomtatásként megrendelhesse - amennyiben Vevő azt arra alkalmasnak találja.
A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy előfordulhat, hogy más is készít ugyanolyan, vagy ahhoz hasonló átdolgozott művet, mint amilyet Vevő készített.
Vevő elfogadja, hogy az elkészült 3D nyomtatásokról (egyedi termékekről) Eladó fényképeket készíthet (amennyiben azon beazonosításra alkalmas személyes adat nem szerepel), amit Eladó felhasználhat weboldalain termékmintaként, referenciaként vagy hirdetéseiben.

 


X. Termékpolitika

Tilos a felhasználónak a 3D-s termék konfigurátor segítségével létrehoznia olyan egyedi terméket (3D modellt), amely zaklató, visszaélésre alkalmas, fenyegető, rágalmazó, csaló, megtévesztő, félrevezető, sértő, pornográf, gyűlölködő, rasszista, illegális vagy jogellenes információt tartalmaz.

Tilos a felhasználónak a 3D-s termék konfigurátor segítségével létrehoznia olyan egyedi terméket, amely sérti vagy sérthet bármely szellemi tulajdonjogot. A szellemi tulajdonjogok a szerzői jogot, a szabadalmat, a bejegyzett formatervezési mintát, a formatervezési mintaoltalmat, a védjegyet, a kereskedelmi titkot vagy más tulajdonjogot vagy ipari jogot jelentik.

Honlapunkon részletes leírásokkal és fotókkal igyekszünk bemutatni a 3D nyomtatási anyagokat. Kérjük figyelmesen olvassa el és tájékozódjon mielőtt megrendelését leadná. Az előbbiekben említetteket figyelembe véve nem vállalunk felelősséget az anyagok megfelelő kiválasztásában. Kizárólag Ön felelős eldönteni, hogy mely anyag felel meg leginkább az Ön követelményeinek és a 3D-s modell megjelenésének.

 


XI. A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek

Általános információk:

 • a termékoldalon található képek digitális előnézetek és/vagy minta fényképek a termékhez tartozó 3D-s modellből már korábban elkészült hasonló egyedi 3D nyomtatott termékekről,
 • termékek valós színe nem feltétlenül egyezik a monitoron láthatóval,
 • előfordulhat, hogy egy megrendelt termék (3D modell) nem nyomtatható ki 3D nyomtatási technológiával. Ebben az esetben felvesszük a kapcsolatot a Vevővel és döntésétől függően vagy visszatérítjük a megrendelés árát vagy egy ezzel megegyező értékű kupont adunk a részére, amelyet a későbbiekben bármikor felhasználhat,

Műszaki információk:

 • a 3D nyomtatási rétegek vastagsága maximum 400 mikron (0.4 mm) vagy ennél jobb felbontású,
 • a méretek elvárható maximum pontossága 1 mm – függetlenül attól, hogy esetleg ennél pontosabban jelenik meg az oldalunkon bárhol (pl. 3D termék konfigurátor termékleírása, kosár, elmentett termék, megrendelést visszaigazoló e-mail),
 • amennyiben a termékleírásban más nem szerepel, akkor a kiválasztott anyagból elkészült termék kizárólag dekorációs célra alkalmas és nem alkalmas bármely más használati célra,

Biztonsági előírások:

 • amennyiben a termékleírásban más nem szerepel a termék nem alkalmas játékra és gyerekektől távol tartandók,
 • amennyiben a termékleírásban más nem szerepel a terméket tartsa távol elektromosságtól (és bármely elektromos készüléktől), ételtől, folyadéktól és hőtől
 • olyan termékek esetén, amelyek mágnest is tartalmaznak (pl.: hűtőmágnes, stb) kérjük figyeljen rá, hogy a mágneses adathordozókon (pl.: merevlemezek, USB meghajtók, fényképezőgépek, hitel-, bank kártyák, hang és videó kazetták, stb) lévő adatok megsérülhetnek vagy törlődhetnek a mágneses mezőtől! A mágnesek megsemmisíthetik vagy módosíthatják az elektronikus és mechanikus alkatrészeket, például pacemakereket, monitorokat, iránytűket, telefonokat, okostelefonokat, órákat stb. Tartsa minimum 1 méteres távolságra ezeket a készülékeket a mágnestől!

 


XII. Minőségpolitika

Hibásnak tekintjük a kinyomtatott terméket, amennyiben azok a nem megfelelő 3D nyomtatási technikából adódóan keletkeznek:

 • a kinyomtatott termék egyes részei nem olvadtak össze vagy nem érintkeznek egymással, ott ahol egyébként a 3D modell ezt megkívánná,
 • a termék befoglaló mérete több mint 1 mm-el eltér a megrendelésben leírtaktól,
 • a nyomtatási rétegek vastagsága nagyobb, mint 400 mikron (0.4 mm),
 • a nyomtatáshoz használt tartószerkezetek nincsenek eltávolítva,
 • a kinyomtatott termék deformált

Nem tekintjük hibásnak a kinyomtatott terméket, amennyiben azok a 3D nyomtatási technológiából adódóan keletkeznek és így a következő minőségi tulajdonságokkal rendelkeznek:

 • a nyomtatási rétegek szabad szemmel is láthatók,
 • a nyomtatáshoz használt tartószerkezetek eltávolítása után ezen a területen a felületkezelés nyomai felfedezhetők, a felület érdes,
 • vékony nyomtatószál megjelenése a felületen,
 • műanyag alapú anyagoknál a termék belső szerkezete erős fényben látható,
 • a nyomtatás alsó felületén különálló vonalak (nyomtató anyag) jelenhetnek meg

 


XIII. Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 


XIV. Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 


XV. Eljárás hibás ár esetén

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • a 0 Ft-os ár,
 • a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék),
 • az olyan esetek, amikor nyilvánvaló, hogy a Termék nem az igazolható piaci áron került feltüntetésre és az Eladó nem kedvezménnyel értékesíti azt (pl.: nyilvánvalóan elírt ár: 10 000 Ft helyett 1000 Ft-ért feltüntetett ár).

Igazolt piaci árnak az árukereső oldalak szerinti átlagár tekintendő. Hibás áron történő Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a felek között.

 


XVI. A honlap használata. A vásárlás folyamata

Ön kijelenti és garantálja, hogy legalább 18 éves vagy annál idősebb, aki az alkalmazandó jogszabályok értelmében jogilag kötelező érvényű szerződést köthet. Ha Ön 18 évesnél fiatalabb, akkor honlapunkat csak szülő vagy gondnok bevonásával használhatja.

A Termék kiválasztása

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket.

Az honlapon kétféle (előregyártott és egyedi) terméket találhat:

A) Előregyártott termék:

A előregyártott termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét és árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Ezeket a termékeket Ön közvetlenül a termék vagy kategória oldalról a „Kosárba” helyezheti. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

 

B) Egyedi termék, amelyet az Ön kérésére gyártunk le - 3D nyomtatókkal,

1.) A TERMÉK OLDALON VÁLASZTOTT PARAMÉTEREK ALAPJÁN

Az egyedi termékekre (ilyenek például a telefontartók, könyvtámaszok, telefontokok, autós-, családi-, rendszám kulcstartók, kutyabiléták, stb.) kattintva találja a termék minta fényképét már elkészült hasonló egyedi 3D nyomtatott termékekről, cikkszámát, termékleírását és árát. A vásárlás esetén a termék oldalon szereplő árat kell megfizetni. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Ezeket az egyedi termékeket közvetlenül a termék oldalról a „Kosárba” helyezheti. Amennyiben pedig egyedi szöveget szeretne a termékre, akkor azt a Pénztár folyamat során a Rendelés Összesítése Megjegyzés rovatában kell megadni.

2.) AZ ŰRLAPUNKON VAGY EGYÉB KAPCSOLATFELVÉTELI MÓDON BEKÜLDÖTT KÉRÉSRE ADOTT AJÁNLAT ELFOGADÁSA, MEGRENDELÉSE ESETÉN

Lehetőség van bármely űrlapunkon (pl: egyedi ajándék ötlet) vagy e-mailen elküldeni egyedi kérését. Ekkor készítünk egy 3D-s modellt és egy hozzá tartozó termékoldalt a kérésnek megfelelő termékről. Az egyedi termékoldalon találja a termék digitális előnézetét (3D-s modellről készített kép), cikkszámát, termékleírását, méretét, anyagát és árát. A vásárlás esetén az egyedi termékoldalon szereplő árat kell megfizetni. Ezeket a termékeket közvetlenül az egyedi termék oldalról a „Kosárba” helyezheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy:

 • Eladó nem köteles minden egyedi kérésre ajánlatot adni,
 • Eladó nem köteles a kérésre megmodellezett terméken újabb módosításokat végrehajtani.

3.) A 3D-S MODELLBŐL, AMIT EGY 3D-S TERMÉK KONFIGURÁTOR SEGÍTSÉGÉVEL TUD LÉTREHOZNI

Az egyedi termékekre kattintva találja a termék ismertetőjét, tájékoztató árát és a termék digitális előnézetét és/vagy minta fényképeket már elkészült hasonló egyedi 3D nyomtatott termékekről. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek. A termék oldalon vagy kategória oldalon található „TEDD EGYEDIVÉ” gomb megnyomásával egy 3D-s termék konfigurátor nyílik meg, ahol az egyedi termék 3D-s modellje található. Itt módosításokat hajthat végre a 3D-s modellen. Ezek a módosítások lehetnek (a termék típusától függően): anyag, szín, felületkezelés, méret, minta, szöveg, festés, képráhelyezés vagy szobrászat. Az egyedi termék ára a kiválasztott anyagtól és a 3D-s modell térfogatától függően változik. A térfogat a 3D-s modell befoglaló méretétől a mintától a szövegtől és a szobrászattól függően változhat. A 3D-s modell személyre szabása után közvetlenül a 3D-s termék konfigurátorból helyezheti kosárba az egyedi termékedet. A kosárba rakás minimum feltétele, hogy legyen egy anyag és egy szín kiválasztva.

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Ön a "KOSÁRBA RAKOM" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "MEGRENDELEM" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy kattintson a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni kattintson a kosárban lévő termék nevére és ha újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a „Szeretnék még egy terméket” gombra!

A Kosár megtekintése

A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból. Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

Pénztár, vásárlói adatok megadása

A megrendelés folyamata (pénztár) 4 lépcsős:

1 – ELÉRHETŐSÉG: amennyiben Ön regisztrált felhasználónk és nincs még belépve, akkor itt megteheti a Bejelentkezés linkre kattintva. Amennyiben nem regisztrált még nálunk, akkor lehetősége van itt regisztrálni. A „Hol érhetünk el?” adatokat kitöltve Ön regisztráció nélkül vásárolhat. A „Tovább a szállítási módokhoz” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot.

2 – SZÁLLÍTÁSI MÓD: itt a kiválasztott szállítási ország alapján a rendszer automatikusan felajánlja a lehetséges szállítási módokat. A szállítási módok mellet megjelennek a szállítási módok bruttó díjai. A „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot.

3 – FIZETÉSI MÓD: itt kell kiválasztania az Önnek legmegfelelőbb fizetési módot. Itt lehet megadni a számlázási címet valamint cégként vásárolni. A „Tovább az összegzéshez” gombra kattintva folytathatja a megrendelési folyamatot.

4 – EGYEDI SZÖVEG / RENDELÉS: itt láthatja összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát a szállítási módot és címet a fizetési módot és az Ön által fizetendő összeget. A Megjegyzés rovatba itt írhatja meg, ha termékére egyedi szöveget szeretne, valamint bármilyen más (pl. szállítással kapcsolatos) kérést. Ha több terméket is rendel - amin egyedi szöveg szerepel - akkor azokat itt összesítve írhatja meg.

A Pénztári adatokat, mint „Elérhetőség”, „Szállítási mód”, „Fizetési mód”, bármikor módosíthatja a „Módosítás” gomb megnyomásával.

Kuponkód és hűségpont beváltása

A "Rendelés összesítés" alatt, a termék alatti részben találja a kuponkód és regisztrált vásárlóknak a hűségpont beváltására alkalmas felületet.

 


XVII. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELEM” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Ön a „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után.

 


XVIII. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés az Ön által tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 


XIX. Fizetési módok

A.) CIB BANK ONLINE BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Honlapunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. Eladó a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról Eladó nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Honlap oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

B.) PayPal

Amennyiben PayPal-on keresztül fizet, akkor automatikusan átkerül a PayPal weboldalára, ahol bejelentkezhet a meglévő PayPal-fiókjával. A teljes összeg (ár és szállítmány) ismét megjelenik a PayPal fizetési oldalon a rendelési azonosítóval együtt. Minden lépés automatikus és gyors.

C.) Banki átutalás

Rendelését fizetheti banki átutalással. Az átutaláshoz szükséges adatokat - bankszámlaszámunkat, cégnév, valamint a rendelési azonosító számot - a rendelést visszaigazoló e-mail fogja tartalmazni. A közlemény rovatban fel kell tüntetnie a rendelési azonosítót.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett bankja: CIB Bank Zrt.
Kedvezményezett neve: manuBIMsoft Kft.
Kedvezményezett címe: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.
Cégjegyzékszám: 01-09-980722
Adószám: 23839429-2-41
EU Adószám: HU23839429
Kedvezményezett számlaszáma – Forint (HUF): 10700244-70537570-51100005
IBAN kód: HU42 1070 0244 7053 7570 5110 0005
Kedvezményezett számlaszáma – Euro (EUR): 10700244-70537570-50000005
IBAN kód: HU97 1070 0244 7053 7570 5000 0005
BIC(SWIFT) kód: CIBHHUHB

D.) Fizetés utánvéttel

Bruttó 20.000 Ft kosárérték alatt, Önnek lehetősége van az áru átvételekor is fizetni. Az utánvétes fizetés csak Magyarországon érhető el. Az utánvét kezelési költség díja:

 • GLS házhozszállítást választva: bruttó 590 Ft,
 • FoxPost csomagpontos átvételt választva: bruttó 390 Ft
 • MPL házhozszállítást választva: utánvétes fizetés nem elérhető
 • MPL Csomagautomata, PostaPont, postán maradó szállítást választva: utánvétes fizetés nem elérhető

Felhívjuk figyelmét, hogy az egyedi termékek 3D nyomtatását - nem utánvétes fizetési mód választása esetén - csak a sikeres fizetés teljesítése után kezdjük el, így a szállítási határidő ennek megfelelően eltolódhat!

Felhívjuk figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. A fenti fizetési módokon történő pénzügyi műveletekért Eladó nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli.

 


XX. Szállítási módok, átvételi díjak és kezelési, csomagolási költségek

Weboldalunkon választhat a házhoz szállítás vagy a különböző csomagpontokon vagy az Eladó irodájánál való személyes átvétel közül. Átvételi lehetőségeink a szállítás helyétől függően változnak. A vásárlási folyamat közben a szállítási lehetőségeket mindig az Önnél elérhető opciók közül ajánljuk fel, így Önnek erre nem kell külön figyelmet fordítania.

 

I. Házhozszállítás futárszolgálattal

A házhoz szállítást a GLS Logistics és partnerei vagy a Magyar Posta Zrt. végzik. A szállítási idő pedig az egyes szállítási zónától függően változhat.

Bővebb információt itt talál: Csomagszállítás a GLS-sel >>

II. Személyes átvétel lehetőségek csomagpontokon

A.) FoxPost
Megrendelését átveheti az ország különböző pontjain megtalálható FOXPOST terminálokon! A terminálokban elhelyezett megrendelésről értesítést kap, hogy mikortól lehet átvenni.

B.) MPL Csomagautomata, PostaPont, postán maradó

Megrendelését átveheti az ország különböző pontjain megtalálható MPL csomagpontokon! A terminálokban vagy a postán elhelyezett megrendelésről értesítést kap, hogy mikortól lehet átvenni.

C.) Személyes átvétel
Megrendelését átveheti személyesen is Budapesten az Eladó irodájánál. Az átvétel pontos időpontját és helyét a termék elkészülte után, telefonon egyeztetjük a Vevővel.

 

Szállítási díjak

A szállítás költsége az Ön által kiválasztott szállítási módtól, illetve (bizonyos esetekben) a termék súlyától, méretétől függ. Az egyes szállítási módok költségét a fizetési folyamat során egyértelműen feltüntetjük. Amennyiben Ön az Eurós fizetést választotta, akkor a szállítási díjakat az aktuális napi MNB-s Euró keresztárfolyammal számítjuk a Forintban meghatározott díjainkból.

Felhívjuk figyelmét, hogy EU-n kívüli szállítás esetén az esetleg felmerülő vámköltségeket a szállítási díjunk nem tartalmazza, ezt a csomag átvételekor Önnek kell kiegyenlítenie!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS DÍJAI

Díjak EU

zone Ország Díj (bruttó)
GLS - Hungary Magyarország 2200 Ft
MPL – házhozszállítás Magyarország 1990 Ft
MPL – házhozszállítás EU
(0.5 kg alatt)
Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bulgária, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Feröer-szigetek, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Koszovó, Lengyelország, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Nagy-Britannia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, San Marino, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Vatikán 3600 Ft
GLS - 1 zone EU Szlovákia, Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország 5600 Ft
GLS - 2 zone EU Lengyelország, Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária 5600 Ft
GLS - 3 zone EU Dánia, Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia, Írország 8600 Ft
GLS - 4 zone EU Litvánia, Lettország, Spanyolország, Svédország, Észtország, Görögország, Portugália, Finnország 8600 Ft
GLS - 5 zone EU Málta, Gibraltár, Ciprus 20500 Ft

Díjak Európa (nem EU-s országok)

zone Ország Díj (bruttó)
GLS - 2 zone Europa Lichtenstein, Svájc 4650 Ft
GLS - 3 zone Europa San Marino, Vatikán, Monaco 8600 Ft
GLS - 4 zone Europa Norvégia 8600 Ft
GLS - 5 zone Europa Szerbia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland, Albánia, Macedónia, Koszovó, Feröer-szigetek, Törökország, Andorra 20500 Ft

Díjak Világ

zone Ország Díj (bruttó)
FedEx - USA, Canada Canada, USA 9000 Ft
zone Ország Díj (bruttó)
GLS - A zone World Mexikó 20500 Ft
GLS - B zone World Ukrajna, Kazahsztán, Üzbegisztán, Grúzia, Azerbajdzsán, Türkmenisztán 24000 Ft
GLS - C zone World India, Kína, Japán, Dél-korea, Thailand, Fülöp-Szigetek, Vietnam, Hong-kong 29500 Ft
GLS - D zone World Egyiptom, Irak, Irán, Izrael, Katar, Kuwait, Egyesült-Arab-Emírségek, Szaúd-Arábia, Jemen 32500 Ft
GLS - E zone World Ausztrália, Új-Zéland, Malájzia, Indonézia 36000 Ft
GLS - F zone World Oroszország, Brazília, Argentína, Dél-Afrikai-Köztársaság, Cuba, Marokkó, Uruguay, Paraguay, Chile, Venezuela, Tunézia 38500 Ft

 

SZEMÉLYES ÁTVÉTEL CSOMAGPONTOKON VAGY IRODÁNÁL

Díjak csomagpontokon vagy irodánál

Csomagpont neve Díj (bruttó)
Foxpost 1250 Ft
MPL Csomagautomata, PostaPont, postán maradó 990 Ft
Személyes átvétel Eladó irodájánál ingyenes

Csomag kezelési költség

MPL házhozszállítás, MPL Csomagautomata, MPL PostaPont és MPL postán maradó szállítási módok esetén a szállítási díjakon felül további bruttó 300 Ft csomag kezelési költség kerül felszámításra. A csomag kezelési költség a csomagok Eladó által a postára történő szállításának és átadásának a költségét tartalmazza.

 


XXI. Teljesítési határidő

Eladó a lehető leggyorsabban fogadja be és dolgozza fel a megrendeléseket, és mindent elkövet, hogy a megrendelést a kiválasztott szállítási feltételekkel eljuttassa az Ön tartózkodási címére vagy a megadott egyéb címre. Eladó a lehető legrövidebb idő alatt és a megrendelések beérkezésének sorrendjében igyekszik elküldeni a csomagokat.

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

 


XXII. Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

A.) Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

B.) Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti. Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

 


XXIII. Külföldre történő értékesítés

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Eladó eltérő rendelkezése hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg.

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

 


XXIV. Felelősségünk

A jelen ÁSZF-ben foglaltak semmilyen része nem zárja ki és nem korlátozza Szolgáltató felelősségét olyan esetekben, amelyben a felelősségünk kizárása vagy korlátozása törvénybe ütközne. Szolgáltató vállalja a felelősséget az általunk okozott, hanyagságából fakadó károkért. Nem kerüljük el a felelősséget, amennyiben mi magunk, munkavállalóink csalárd és megtévesztő magatartást tanúsítanak. Amennyiben megszegjük jelen ÁSZF-t, csak olyan veszteségekért vagyunk felelősek, amelyek az ilyen megszegésekből ésszerűen következhetnek.

Szolgáltató nem felel olyan közvetett veszteségekért, amely a fő veszteség vagy kár mellékhatása, például profit vagy lehetőség elvesztése; vagy a termékek kiszállításának elmaradása vagy jelen ÁSZF-ben foglalt bármely egyéb kötelezettségünk nem teljesítése, amennyiben a nem teljesítés olyan esemény következménye, amely ésszerű irányításunkon kívül esik (vis major), ami nem kizárólag magában foglalja a tűzesetet, árvizet, vihart, lázadást, zavargásokat, háborút, nukleáris balesetet és terrorcselekményt. Felelősségünk a honlapon elküldött megrendeléssel kapcsolatos bármilyen veszteségért vagy kárért a megrendelés teljes áráig terjed.

Más oldalra mutató linkek:

Ha az oldalon található linkeket használja, kilép az oldalról. A linkelt oldal esetenként a Szolgáltató-tól függetlenül, önállóan működik, nem áll a felügyeletünk alatt. Az oldalon található linkek esetén a linkelt oldalak tartalmáért felelősséget nem vállalunk. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, mely a linkelt oldalakra való belépésből, az ott való böngészésből ill. az ott található anyagok használatából ered.

 


XXV. Korlátozások

Szolgáltató a lehető legjobb online élményt szeretné nyújtani Önöknek. Ennek érdekében gondoskodnunk kell arról, hogy szolgáltatásaink tökéletesen működjenek. Ön megérti és elfogadja, hogy (i) tilos közzétenni, átadni, terjeszteni, feltölteni vagy promotálni bármilyen kommunikációt vagy tartalmat, amely káros vagy negatív hatással lehet üzletünkre, termékeinkre vagy szolgáltatásainkra; (ii) olyan módon viselkedni vagy bármilyen olyan eszközt alkalmazni, amely korlátoz, gátol, visszatart vagy hátrányosan befolyásol más felhasználókat a manubim.com vagy manubim.hu oldal használata során, vagy amely hatással van az oldal biztonságára, vagy (iii) bármilyen eszközt alkalmazni vagy megkísérelni bármilyen motor, szoftver, eszköz, ügynök, script illetve más eszköz vagy mechanizmus (nem kizárólagosan beleértve a spiderek, botok, crawlerek, avatárok vagy intelligens ügynökök) használatát az oldalon való navigálásra vagy keresésre, vagy az oldal tartalmának másolására. Fenntartjuk a jogot az oldal elérésének azonnali megszüntetésére, és a felhasználói fiók törlésére bármely olyan felhasználó esetében, aki ezt a rendelkezést vagy jelen feltételek bármely másik rendelkezését megszegi.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓA manuBIMsoft Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy működése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 adatvédelmi rendeletének (a továbbiakban: Rendelet, GDPR), a magyar adatvédelmi törvénynek (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb jogszabályoknak és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: HAIH) által kialakított adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait. Kérjük, hogy az Adatvédelmi tájékoztatónkban történt változásokat kísérje figyelemmel weboldalunkon.

I. Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: manuBIMsoft Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.
Az adatkezelő e-mail címe: info@manubim.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 776 2622
Honlap: www.manubim.hu vagy www.manubim.com


II. A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Harmadik felek által elhelyezett egyéb cookie-k: Egyes oldalunkon többek között a YouTube-ról vagy a Facebookról és egyéb szolgáltatásokról származó tartalom jelenhet meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e szolgáltatások által használt cookie-kra nincs semmilyen befolyásunk, ezért érdemes ellenőrizni az adott külső webhelyeken szereplő ezzel kapcsolatos információkat.

A cookie-k kezelése és eltávolítása:

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

- Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/196955

- Firefox: https://support.mozilla.org/HU/kb/Cookies

- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=hu&answer=95647

- Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-US/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

- Opera: https://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

- Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042

- Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Kérjük, vegye figyelembe, hogy webhelyeink egyes részei kizárólag cookie-k használatával érhetők el, ezért tudnia kell, hogy a cookie-k letiltásával egyes tartalmakhoz nem férhet hozzá, és nem használhatja teljes mértékben honlapunk minden funkcióját. Ha Ön a cookie-k és hasonló online technológiák letiltása nélkül használja honlapunkat, hozzájárul ahhoz, hogy a www.manubim.hu vagy www.manubim.com weboldal ilyen technológiák használata révén gyűjtse és dolgozza fel adatait.

 

 

A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit és a rendelés időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

 

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról. Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági társaságok reklámjait is elhelyezhetjük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, feliratkozás dátuma.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit, a rendelés időpontját  és a hűségpontot kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

 

Elhagyott kosár értesítő

Az adatkezelés jogalapja:
Érintett személy egyértelmű vásárlási szándékát fejezte ki.

A kezelt adatok köre:
Név, e-mail cím, cím, telefonszám. (Amit ezek közül megadott a vásárló)

Az adatkezelés időtartama:
30 nap

 

 

Automatizált döntéshozatal

Az automatizált döntéshozatal célja az Adatkezelő és az érintett közti szerződés megkötése és teljesítése, az automatizált döntéshozatal eredményét az Adatkezelő munkatársai ellenőrzik. Az érintett jogosult az automatizált döntéshozatallal kapcsolatban az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz automatizált döntéshozatalt:

Törzsvásárlói, hűségpont kedvezmény

 • alkalmazott logika: A webáruház hűségpont rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy a megvásárolt termékekre különböző módszerek alapján később elkölthető pontokat adjunk a vásárlóknak, amelyeket a további rendelések alkalmával válthatnak be
 • következmények az érintettre nézve: Meghatározott feltételek mellett, kedvezményes vásárlás. A hűségpontokat csak az a vevő gyűjtheti, aki beregisztrál a webáruházba, ugyanis a regisztrált fiókhoz tudjuk neki jóváírni a pontjait.

Kupon kód

 • alkalmazott logika: Bizonyos feltételek teljesülése esetén felugró pop-up ablakban megjelenő, vagy hírlevélben feliratkozóinknak kiküldött, vagy közösségi oldalainkon (pl. Facebook, Instagram) oldalunkon közzétett kuponok, melyek különböző kedvezményekre jogosítanak. Beváltásuk a pénztár oldal kupon beváltó ablakában lehetséges, a kuponkód megadásával.
 • következmények az érintettre nézve: Kedvezményes vásárlás.

Termék-, és szolgáltatás vélemény

 • alkalmazott logika: A vásárlás után vevőink véleménye kiemelten fontos. A termékek és szolgáltatásunk minőségének értékelése jelzés a leendő vásárlóknak, és visszajelzés a forgalmazó, és a gyártó felé
 • következmények az érintettre nézve: Amennyiben megadja értékeléskor a keresztnevét, teljes nevét, lakhelyét az értékelésnél az megjelenik a weboldalon.

Érték alapú szállítási díj kalkulátor

 • alkalmazott logika: 30.000 Ft felett ingyenes a kiszállítás díja, Magyarországon
 • következmények az érintettre nézve: A 30.000 Ft-os értékhatár elérésekor a vásárló nem fizet szállítási költséget.

 

Az online kapcsolatfelvétellel, ajánlatkéréssel járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:
Önnek lehetősége van különböző űrlapjainkon felvenni velünk a kapcsolatot vagy ajánlatot kérni. A megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani az Ön számára.

A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét, a megrendelt termék jellemzőit, fényképe(ke)t és a kapcsolatfelvétel időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.III. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

A.) SHOPRENTER.HU KFT.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.shoprenter.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS HUNGARY CSOMAG-LOGISZTIKAI KFT.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: connect@gls-hungary.com
Tel: +36 29 886 660
Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home

B.) LOTTE KFT. (A GLS Hungary Kft szerződött partnere)
Cím: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112.
E-mail: info@lottehungary.com
Tel: +36 30 694 6004

C.) MAGYAR POSTA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.
E-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu
Tel: +36 1 333 7777
Web: https://www.posta.hu/

D.) SPRINTER FUTÁRSZOLGÁLAT KFT.
Cím: 1097 Budapest, Táblás u. 39.
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Tel: +36 1 803 6300
Web: https://www.sprinter.hu/

E.) FOXPOST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
E-mail: info@foxpost.hu
Tel: +36 1 999 0369
Web: https://www.foxpost.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

 

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) SHOPRENTER.HU KFT.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
E-mail: info@shoprenter.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.shoprenter.hu/

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

Könyveléssel és számlázással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) Webügyvitel Betéti Társaság (könyvelés)
Cím: 2800 Tatabánya, Boróka utca 7.
E-mail: bakjanos@helyben-tavban.hu

B.) KBOSS.hu Kft. (online számlázó rendszer))
Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
E-mail: info@szamlazz.hu
Tel: +36 1 234 5011
Web: https://www.szamlazz.hu/

Az online kapcsolat felvétellel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

A.) COGNITO, LLC
Cím: 929 Gervais Street, Suite D, Columbia, SC 29201
E-mail: privacy@cognitoforms.com
Tel: 888-499-0856
Web: https://www.cognitoforms.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött egyezség alapján közreműködik a kapcsolat felvételi adatok összegyűjtésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát, fényképe(ke)t a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

B.) SMARTSUPP.COM, S.R.O
Cím: Lidická 20, 602 00 Brno
E-mail: privacy@smartsupp.com
Web: https://www.smartsupp.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött egyezség alapján közreműködik a kapcsolat felvételi adatok összegyűjtésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, e-mail címét, városát, országát a kapcsolatfelvételhez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

 

IV. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


V. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

Hozzáférési jog:
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor az Adatkezelő automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. Ha rendelkezik Manubim fiókkal, személyes adatait szerkesztheti a fiók oldal alatt is.

A törléshez való jog:
Jogában áll személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat: *folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal *nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk *ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Manubim jogos érdeke szerint történik. Adatfeldolgozó nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A tájékoztatáshoz való joga:
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Intézkedési határidő:
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


VI. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-56180

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapjánI. Elállási jog

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.; info@manubim.com

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: manuBIMsoft Kft.

Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca. 22. II/16.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

______________________

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

Nyilatkozat-minta letöltése:

Elállási nyilatkozat-minta (pdf)


II. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztókifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.III. A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.IV. Az elállási jog kizártsága

Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” pontban meghatározottak esetén, azaz:

„olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak”

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy:

• a termékoldalakon a kiválasztott termék paraméterek által megrendelt termékek és az

• űrlapunkon vagy egyéb kapcsolat felvételi módon beküldött kérésre készített termékek és a

• honlapon található 3D-s termék konfigurátor segítségével a 3D-s modellekből létrehozott egyedi termékek

nem előre gyártott termékek.

Eladó ezeket kizárólag az Ön kérésére gyártja le 3D-s nyomtatók segítségével, amennyiben az Ön ajánlatát elfogadta. Így ezen termékek rendelése esetén Ön nem gyakorolhatja elállási jogát.

Kiszállítás esetén, amennyiben Ön elégedetlen a kapott termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Eladó felé az info@manubim.com címen. Eladó köteles megrendelő panaszára két (2) munkanapon belül érdemben reagálni.

Amennyiben Eladó - a Minőségpolitikája szerint - a terméket hibásnak tekinti a megrendelést maradéktalanul újragyártja vagy visszafizeti a termék és szállítás árát.


V. Szavatossági jogok

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

A jótállás kötelező esetei:

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett.”

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

ÁSZF letöltése:

Hatályos Általános szerződési feltételek, Adatkezelési tájékoztató és Fogyasztói tájékoztató (PDF)